Notice: Undefined variable: otwarte in /home/platne/serwer118568/public_html/zlobek2.pl/wp-content/themes/engitech/functions.php on line 268
Rekrutacja elektroniczna -
1 czerwca 2021 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz

Od dnia 1 czerwca od godz.12.00 rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz.

Po elektronicznym wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów (ksero dokumentów) wyszczególnionymi w załączniku do Zarządzenia Nr 180/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i terminu rekrutacji dzieci do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz złożyć do wybranego żłobka.

Strona do elektronicznego naboru wraz ze szczegółowymi informacjami:
Rekrutacja do żłobków.(Link do innej strony)

Rekrutacja dzieci do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz odbywa się z zachowaniem następujących terminów:

od dnia 1 czerwca od godz. 12.00 do dnia 15 czerwca do godz.12.00 – rejestracja wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka w systemie elektronicznym oraz złożenie w wybranym żłobku dokumentów przez rodziców/opiekunów;

od dnia 16 czerwca do dnia 22 czerwca – weryfikacja wniosków przez dyrektorów żłobków, w tym terminie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września;

do 24 czerwca – ogłoszenie wyników rekrutacji. Zalogowanie rodzica/opiekuna do systemu umożliwi sprawdzenie wyników wyłącznie dla własnego dziecka. Oprócz sprawdzania wyników„on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru.

 

Kryteria pierwszeństwa wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz:

 Lp.Opis Kryterium Wartość kryterium w punktach Wymagane dokumenty / sposób weryfikacji
1oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub uczy się w systemie dziennym bądź prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,1 punkt

1.Wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przedłożenia:

a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu

b) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

c) zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

d) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

lub

2.Oświadczenie rodzica o podjęciu zatrudnienia od dnia 1 września wraz przedłożeniem zaświadczenia z zakładu pracy o zamiarze zatrudnieniu. Zaświadczenie należy złożyć do dnia 15 czerwca.

Rodzice/opiekunowie prawni będący w trudnej sytuacji socjalno-bytowej,

w tym

rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko i pobierający zasiłek rodzinny

 1 punkt

  

 

1 punkt

(w sumie można uzyskać 2 punkty)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko oraz decyzja dotycząca przyznania zasiłku rodzinnego 
 3Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej1 punktDokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego żłobka1 punktDyrektor żłobka przy weryfikacji dokumentów, sprawdza, czy rodzeństwo uczęszcza do żłobka
5Dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, co do którego brak jest przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczęszczanie do żłobka 1 punktAktualne orzeczenie o niepełnosprawności
6dzieci z rodzin wielodzietnych (na utrzymaniu w rodzinie jest troje i więcej dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki),1 punkt Kaliska Karta „Kaliska Karta Rodzina 3+”
7Dziecko posiadające na dzień zgłoszenia dziecka do Żłobka wszystkie aktualne szczepienia obowiązkowe.1 punkt Zaświadczenie od lekarza potwierdzające szczepienia
8Jeden lub oboje rodziców/ opiekunów prawnych posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

W okresie od dnia 25 czerwca do dnia 10 lipca rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do żłobka na dany rok szkolny mają obowiązek podpisania

 umowy w żłobku. Brak zawarcia przedmiotowej umowy w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy osób przyjętych.

Skip to content