REKRUTACJA  2023/2024

1 czerwca 2023 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz.

Od dnia 1 czerwca od godz.12.00 do dnia 7 czerwca do godz. 12.00 odbędzie się elektroniczna rekrutacja do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz.

Po elektronicznym wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wyszczególnionymi w tabeli poniżej, dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

W dniach 8 do15 czerwca nastąpi weryfikacja złożonych wniosków przez dyrektorów żłobków. Do 20 czerwca zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji. 

Zalogowanie rodzica/opiekuna do systemu umożliwi sprawdzenie wyników wyłącznie dla własnego dziecka. Oprócz sprawdzania wyników „on – line” rodzic będzie mógł udać się osobiście do placówki i tam uzyskać informację o wyniku naboru.

Strona do elektronicznego naboru wraz ze szczegółowymi informacjami: https://zlobki-kalisz.nabory.pl/ 

Kryteria pierwszeństwa wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz:

 Lp.

       Opis Kryterium 

Wartość kryterium w punktach

 Wymagane dokumenty / sposób weryfikacji

1.

Oboje rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub uczy się w systemie dziennym bądź prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą
działalność gospodarczą,

5 punktów

1.Wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przedłożenia:

a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu

b) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

c) zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów

d) zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

lub

2.Oświadczenie rodzica o podjęciu zatrudnienia od dnia 1 września wraz przedłożeniem zaświadczenia z zakładu pracy o zamiarze zatrudnienia.  Zaświadczenie należy złożyć do dnia 7czerwca.

2.

Rodzice/opiekunowie prawni będący w trudnej sytuacji
socjalno-bytowej,

w tym                                 rodzic / opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko i pobierający zasiłek rodzinny

 1 punkt  

1 punkt

(w sumie można uzyskać 2 punkty)

Decyzja dotycząca przyznania zasiłku rodzinnego – obowiązkowa by
skorzystać z ulg określonych w tym punkcie

dodatkowo:

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 

3.

Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej

1 punkt

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą

4.

Dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo aktualnie uczęszczające do danego żłobka

1 punkt

Dyrektor żłobka przy weryfikacji dokumentów, sprawdza, czy rodzeństwo uczęszcza do żłobka

5.

Dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, co do
którego brak jest przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczęszczanie do żłobka

 1 punkt

Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

6.

Dzieci z rodzin wielodzietnych (na utrzymaniu w rodzinie
jest troje i więcej dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku
kontynuowania nauki),

1 punkt 

Kaliska Karta „Kaliska Karta Rodzina 3+”

7.

Dziecko posiadające na dzień zgłoszenia dziecka do Żłobka
wszystkie aktualne szczepienia obowiązkowe.

2 punkty 

Zaświadczenie od lekarza potwierdzające szczepienia

8.

Jeden lub oboje rodziców/ opiekunów prawnych posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

1 punkt 

Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

Zasady rekrutacji określa Zarządzenie Nr 180/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i terminu rekrutacji dzieci do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 242/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 254/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietna 2023 r.

 

UWAGA!

Wnioski złożone wyłącznie drogą elektroniczną bez dostarczenia wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami nie będą rozpatrywane.

Skip to content