"Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku" Johann Wolfgang Goethe
Get Adobe Flash player

Regulamin  Żłobka Nr 2 w Kaliszu

§ 1

 1. Żłobek Nr 2 w Kaliszu realizuje zadania publiczne w zakresie  opieki  nad dzieckiem zgodnie  z Ustawą z dnia 04.02.2011 roku  o opiece  nad  dziećmi w wieku do lat 3 oraz na podstawie Uchwały Nr XX/344/2020 Rady Miejskiej Kalisza  z dnia 27.02.2020 roku   w sprawie ustalenia  statutu Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina
 2. Żłobek jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza działającą w formie jednostki budżetowej.
 3. Żłobek Nr 2 mieści się przy ul. Babina 3a w Kaliszu.
 4. Obszarem działania Żłobka jest miasto Kalisz.
 5. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:30 przez cały rok z wyjątkiem miesięcznej przerwy wakacyjnej ( lipiec/sierpień).

  § 2

Do zadań  żłobka należy:

 1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 2. Zapewnienie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
 3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,
 4. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
 5. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 6. Współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka,
 7. Zapewnienie dzieciom odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia.

  § 3

 1. Do żłobka przyjmowane są dzieci, które posiadają zaświadczenie lekarskie zezwalające na pobyt dziecka w żłobku.
 2. Do żłobka przyjmowane są dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
 3. Do żłobka należy przyprowadzać dzieci zadbane higienicznie i estetycznie ubrane.
 4. Do żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych.
 5. Każdego dnia rodzice mają obowiązek informowania personelu o wszelkich dolegliwościach związanych z samopoczuciem dziecka.
 6. Dzieci z objawami choroby (kaszel, katar, gorączka, wymioty, biegunka lub inne) nie mogą przebywać w żłobku z dziećmi zdrowymi.
 7. Alergie pokarmowe lub wziewne należy niezwłocznie zgłaszać, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 8. W przypadku nagłego wystąpienia objawów chorobowych u dziecka personel żłobka powiadamia telefonicznie rodziców bądź opiekunów, którzy zobowiązani są do odbioru dziecka ze żłobka.
 9. Po przebytej chorobie dziecko może uczęszczać do żłobka, po przedłożeniu przez Rodziców oświadczenia lub zaświadczenia lekarskiego o stanie jego zdrowia potwierdzające zdolność do uczęszczania dziecka do żłobka.
 10. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej (np. ospy wietrznej), Rodzice są zobowiązani powiadomić żłobek oraz dostarczyć zaświadczenie lekarskie o zakończonym leczeniu w dniu powrotu dziecka do żłobka.

  § 4

 1. Opłatę za pobyt dziecka w żłobku reguluje rodzic/opiekun prawny zgodnie z zawartą umową na podstawie z uchwałą Nr XXVI/345/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 06.09.2012r.)  należy   wpłacać na konto bankowe żłobka  BANK PKO BP  41 1020 2212 0000 5402 0387 7255 z góry do  15-go   dnia każdego  m-ca, pod rygorem  wypisania dziecka ze żłobka.
 2. Za czas nieobecności dziecka w żłobku, trwającej co najmniej trzy kolejne dni robocze, przysługuje zwrot dziennej stawki żywieniowej pod warunkiem poinformowania administracji żłobka najpóźniej do godziny 8.15 w pierwszym dniu nieobecności dziecka.
 3. Zwrot opłaty za czas nieobecności dokonywany jest przez zmniejszenie opłat w następnym miesiącu.
 4. Brak zgłoszenia nieobecności dziecka powyżej 15 dni może spowodować wypisanie dziecka ze żłobka.
 5. Nieobecność dziecka można zgłosić telefonicznie (62 7574741 lub 606364270) lub osobiście.
 6. Rodzice chcący wypisać dziecko ze żłobka,  zobowiązani  są do złożenia co najmniej miesiąc wcześniej pisemnej  rezygnacji   i  przekazania  jej  dyrektorowi  żłobka.

§ 5

 1. Żłobek wydaje dzieci ze żłobka osobom upoważnionym w ,,karcie informacyjnej o dziecku”.
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo dziecka rodzicom i opiekunom wskazującym na bycie pod wpływem środków  odurzających i osobom do lat 18, dzieci nie będą wydawane.
 3. Rodzice winni są informować personel żłobka o zmianie opiekuna odbierającego dziecko (upoważnienie pisemne).
 4. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 5. Rodzice informują dyrektora lub opiekunkę grupową o każdej zmianie adresu zamieszkania  i  numeru telefonu kontaktowego.

§ 6

 1. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się zakładania dzieciom do żłobka kolczyków, pierścionków, koralików
 2. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione zabawki oraz wózki pozostawione w korytarzu.
 3. Wejście do żłobka zabezpieczone jest drzwiami z elektromagnesem, co ma na celu uniknięcie wtargnięcia osób niepożądanych. Pozostawianie otwartych drzwi naraża dzieci na niebezpieczeństwo!
 4. Na terenie Żłobka Nr 2 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.

Zainstalowano go w celu ochrony bezpieczeństwa dzieci , pracowników i zabezpieczenie mienia.

 1. Warunkiem uczęszczania dziecka do żłobka będzie przestrzeganie regulaminu.
 2. Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich rodziców i opiekunów, których dzieci uczęszczają do żłobka (od daty zapisu do pisemnej rezygnacji).
ROZKŁAD DNIA 

 

Śniadanie I - godz. 8:00

Śniadanie II - godz. 9:00

Obiad pierwsze danie - godz. 11:00

Odpoczynek - do godz. 13:00

Obiad drugie danie - godz.  14:00

Podwieczorek - godz.    15:30

Dzieci z grupy ,,O’’ mają indywidualny rozkład dnia dostosowany do potrzeb małego dziecka.
Jadłospisy układane są dekadowo w oparciu o najnowsze zalecenia żywieniowe dla niemowląt i małych dzieci, 
staramy się aby dieta dzieci była odpowiednio zaplanowana , zbilansowana, pełnowartościowa  i zróżnicowana.
Zwracamy dużą uwagę na jakość żywności, z której sporządzane są posiłki.


 Do pobraniaWytyczne dla rodzica Covid 19 aktualne


Upoważnienie Oświadczenie rodzica - opiekunaKarta informacyjna  Regulamin Żłobka


Zaświadczenia dla rodziców


KLAUZULA INFORMACYJNA Żłobek nr 2


Copyright © 2013. All Rights Reserved. Zaloguj