Żłobek Nr 2 w Kaliszu

"Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku" Johann Wolfgang Goethe

Get Adobe Flash player

Aktualizacja

      Wytyczne dla rodzica dziecka uczęszczającego do Żłobka Nr 2 w Kaliszu

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 25.08.2020r. dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytycznymi MRPiPS dla instytucji oświadczam, że zostałem poinformowany o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do żłobka.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i stosowania następujące zalecenia:

 1. Dziecko powinno być przyprowadzone do Żłobka w godzinach od 7:00 do 9:00, a odbierane ze żłobka w godzinach od 14.30 do 16.30 w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym po tym czasie przeprowadzana  będzie obowiązkowa, całkowita dezynfekcja szatni dziecięcych oraz korytarza.
 2. Do żłobka może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 3. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do żłobka oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 4. Dziecko do żłobka jest przyprowadzane/odbierane przez osobę zdrową.
 5. Zgodnie z zaleceniem  w miarę możliwości nie angażuj do przyprowadzania i odbierania dzieci osób powyżej 60 roku życia.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka. Rodzic ma obowiązek niezwłocznie poinformować telefonicznie żłobek o nałożonym na dziecko lub mieszkających z nim osób, obowiązku kwarantanny, izolacji domowej lub kontakcie ww. z osobą zakażoną SARS- CoV-2
 7. Przy wejściu do żłobka rodzic/opiekun powinien bezwzględnie zdezynfekować ręce płynem lub założyć rękawiczki jednorazowe  oraz osłonić usta i nos.
 8. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników żłobka jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
 9.  Rodzic/opiekun może wejść z dzieckiem wyłącznie do pomieszczenia szatni, z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun z dzieckiem.
 10. W żłobku obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów.
 11. Zabrania się pozostawiania wózków dziecięcych w żłobku.
 12. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w żłobku, przekaż dyrektorowi lub opiekunce istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, a przed przyprowadzeniem dziecka zmierz mu temperaturę ciała (temperatura 370C dyskwalifikuje przyjęcie dziecka do żłobka).
 13. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby będzie miało zmierzoną temperaturę ciała oraz będzie odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu wraz z opiekunką do czasu powiadomienia rodzica/opiekuna w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka.
 14. Należy zaktualizować numery telefonów w celu zapewnienia szybkiej komunikacji między żłobkiem a rodzicami.

Kalisz, dnia……………………………………  ………………………………………………

( podpis rodzica/opiekuna)

Wytyczne dla rodzica dziecka uczęszczającego do Żłobka Nr 2 w Kaliszu – aktualizacja

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 25.08.2020r. dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytycznymi MRPiPS dla instytucji oświadczam, że zostałem poinformowany o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do żłobka.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i stosowania następujące zalecenia:

 1. Dziecko powinno być przyprowadzone do Żłobka w godzinach od 6:00 do 9:00, a odbierane ze żłobka w godzinach od 14.30 do 16.30 w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym po tym czasie przeprowadzana  będzie obowiązkowa, całkowita dezynfekcja szatni dziecięcych oraz korytarza.
 2. Do żłobka może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 3. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do żłobka oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 4. Dziecko do żłobka jest przyprowadzane/odbierane przez osobę zdrową.
 5. Zgodnie z zaleceniem  w miarę możliwości nie angażuj do przyprowadzania i odbierania dzieci osób powyżej 60 roku życia.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.
 7. Przy wejściu do żłobka rodzic/opiekun powinien bezwzględnie zdezynfekować ręce płynem lub założyć rękawiczki jednorazowe  oraz osłonić usta i nos.
 8. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników żłobka jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 metra.
 9.  Rodzic/opiekun może wejść z dzieckiem wyłącznie do pomieszczenia szatni, z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun z dzieckiem.
 10. W żłobku obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów.
 11. Zabrania się pozostawiania wózków dziecięcych w żłobku.
 12. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w żłobku, przekaż dyrektorowi lub opiekunce istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, a przed przyprowadzeniem dziecka zmierz mu temperaturę ciała (temperatura 370C dyskwalifikuje przyjęcie dziecka do żłobka).
 13. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby będzie miało zmierzoną temperaturę ciała oraz będzie odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu wraz z opiekunką do czasu powiadomienia rodzica/opiekuna w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka.
 14. Należy zaktualizować numery telefonów w celu zapewnienia szybkiej komunikacji między żłobkiem a rodzicami.

Kalisz, dnia ……………………………………………………….

                                  (data i podpis rodzica/opiekuna)

Informacja dla rodziców w sprawie rozpoczęcia roku 2020/2021

Żłobek jest czynny od godz. 6.00 do godz. 16.30.

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.00.

Wyprawka:

 1. Pieluchy
 2. Chusteczki nawilżane
 3. Obuwie zmienne
 4. Rzeczy na zmianę ( 2 komplety dostosowane do pory roku)
 5. Nakrycie na główkę
 6. Smoczek – jeżeli dziecko używa

                                                         UWAGA RODZICE!

Dyrektor Żłobka nr 2 informuje, że w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3, które wprowadziły nowe uregulowania w zakresie obecnie wymaganej powierzchni w żłobkach aktualne zapisy umożliwiają wykorzystanie wszystkich dostępnych miejsc w żłobkach miejskich wpisanych do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych.
W związku z powyższym nie zachodzą już przesłanki do stosowania zapisu § 4 ust. 6 wprowadzonego uchwałą Nr XXIV/383/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku.

 Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną,  podjęta została decyzja o rezygnacji z wakacyjnej przerwy w funkcjonowaniu żłobków miejskich.

Żłobek będzie nieczynny wyłącznie w dniach 27-31 lipca z uwagi na kilkudniowe prace remontowe.

Copyright © 2013. All Rights Reserved. Zaloguj