"Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku" Johann Wolfgang Goethe
Get Adobe Flash player

Miesięczne archiwum: Lipiec 2020

                                                         UWAGA RODZICE!

Dyrektor Żłobka nr 2 informuje, że w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3, które wprowadziły nowe uregulowania w zakresie obecnie wymaganej powierzchni w żłobkach aktualne zapisy umożliwiają wykorzystanie wszystkich dostępnych miejsc w żłobkach miejskich wpisanych do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych.
W związku z powyższym nie zachodzą już przesłanki do stosowania zapisu § 4 ust. 6 wprowadzonego uchwałą Nr XXIV/383/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Copyright © 2013. All Rights Reserved. Zaloguj