"Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku" Johann Wolfgang Goethe
Get Adobe Flash player

Miesięczne archiwum: Maj 2020

Dnia 18 maja 2020r. nastąpi otwarcie Żłobka nr 2 w Kaliszu. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do placówki, zobowiązany jest dostarczyć wydrukowany i podpisany poniższy dokument  z wytycznymi dla rodzica dziecka uczęszczającego do Żłobka Nr 2 w Kaliszu.
 

Załącznik nr 1

Wytyczne dla rodzica dziecka uczęszczającego do Żłobka Nr 2 w Kaliszu

 

Zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 04.05.2020r. dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytycznymi MRPiPS dla instytucji oświadczam, że zostałem poinformowany o czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do żłobka.

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i stosowania następujące zalecenia:

 1. Dziecko powinno być przyprowadzone do Żłobka w godzinach od 7:00 do 8:00, a odbierane ze żłobka w godzinach od 14.30 do 16.00 w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym po tym czasie przeprowadzana  będzie obowiązkowa, całkowita dezynfekcja szatni dziecięcych oraz korytarza.
 2. Do żłobka może uczęszczać dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 3. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury ciała dziecka przed wejściem do żłobka oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 4. Dziecko do żłobka jest przyprowadzane/odbierane przez osobę zdrową.
 5. Zgodnie z zaleceniem  w miarę możliwości nie angażuj do przyprowadzania i odbierania dzieci osób powyżej 60 roku życia.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.
 7. Przy wejściu do żłobka rodzic/opiekun powinien bezwzględnie zdezynfekować ręce płynem lub założyć rękawiczki jednorazowe oraz osłonić usta i nos.
 8. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników żłobka jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 9. Rodzic/opiekun może wejść z dzieckiem wyłącznie do pomieszczenia szatni,  z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekun z dzieckiem.
 10. W żłobku obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów.
 11. Zabrania się pozostawiania wózków dziecięcych w żłobku.
 12. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w żłobku, przekaż dyrektorowi lub opiekunce istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, a przed przyprowadzeniem dziecka zmierz mu temperaturę ciała (temperatura 370C dyskwalifikuje przyjęcie dziecka do żłobka).
 13. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby będzie miało zmierzoną temperaturę ciała oraz będzie odizolowane w wyznaczonym pomieszczeniu wraz z opiekunką do czasu powiadomienia rodzica/opiekuna w celu pilnego odebrania dziecka ze żłobka.
 14. Należy zaktualizować numery telefonów w celu zapewnienia szybkiej komunikacji między żłobkiem a rodzicami.

Kalisz, dnia ……………………………………………………….

                                  (data i podpis rodzica/opiekuna)

 

 

 

Procedura funkcjonowania Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 3a  w okresie epidemii COVID-19
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019r., poz. 409), z 2020 poz.326 z póź. Zmianami.
 2. Ustawa z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Dz. U. 2019 poz. 1239 z późn. zm.),
 3. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a, ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019, poz. 59, oraz 2020 poz. 322, 374 i 567).

§1

Postanowienia ogólne

 1. Procedura funkcjonowania Żłobka Nr 2 w okresie epidemii COVID-19, zwana dalej Procedurą, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom żłobka oraz zminimalizowanie ryzyka rozpowszechniania się zakażenia wirusem SARS-Cov-2 poprzez wdrożenie reżimu sanitarnego, organizacji pracy żłobka oraz procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia (dziecka lub pracownika).

§2

Organizacja opieki w żłobku:

 1. Na terenie żłobka obowiązuje wzmożony reżim sanitarny.
 2. W żłobku organizuje się 4 grupy dzieci ( trzy grupy po 16 dzieci i jedna grupa po 4 dzieci). W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.
 3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku , zabawy i zajęć dzieci w sali nie jest mniejsza niż 2,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 4. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 6. Do danej grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie.
 7. W sali do dyspozycji dzieci pozostają zabawki i przedmioty które można zdezynfekować.
 8. Dzieci nie przynoszą ze sobą do żłobka zabawek oraz innych przedmiotów.
 9. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę
 10. Poszczególne grupy dzieci nie mają kontaktu ze sobą.
 11. Dzieci przebywają w ciągu dnia na świeżym powietrzu przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości oraz zmianowości grup.
 12. Opiekunki regularnie myją rączki dzieciom wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do żłobka, przed jedzeniem, po powrocie z ogrodu, czy po skorzystaniu z toalety.
 13. Opiekunowie starają się  zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni żłobka, wynoszący min 1,5 m.
 14. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 15. Przy wejściu do żłobka rodzic/opiekun powinien bezwzględnie zdezynfekować ręce płynem lub założyć rękawiczki jednorazowe oraz osłonić usta i nos.
 16. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze żłobka zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m.
 17. Rodzic/opiekun wchodzi z dzieckiem wyłącznie do szatni z zachowaniem zasady – 1 rodzic/opiekunów i dziecko, wyjątek stanowi rodzeństwo uczęszczające do żłobka.
 18. Do Żłobka uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów chorobowych.
 19. Przed przyjęciem każdorazowo mierzona będzie dziecku temperatura ciała.
 20. Dzieci do Żłobka przyprowadzane/odbierane są wyłącznie przez osoby zdrowe.
 21. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do żłobka.
 22. Osoby trzecie przebywają na terenie Żłobka za zgodą dyrektora z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki ochronne lub dezynfekcja rąk).
 23. Rodzic/opiekun jest zobowiązany wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka,                  w czasie całego pobytu dziecka w Żłobku.
 24. Szczegółowe wytyczne dla rodziców dziecka uczęszczającego do żłobka określa załącznik nr 1 do Procedury.
 25. Przyprowadzając dziecko do żłobka rodzic podpisuje oświadczenie a dokument pozostawia w przedsionku Żłobka w wyznaczonym miejscu (skrzynka podawcza).
 26. Każda grupa wyposażona jest w termometr bezdotykowy, rękawiczki, płyn dezynfekujący, maseczki jednorazowe, przyłbice, fartuchy nieprzemakalne.

§3

Organizacja pracy personelu żłobka

 1. Pracownicy żłobka wchodzą do placówki wejściem bocznym.
 2. Przy wejściu do Żłobka należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki, osoby wchodzące muszą mieć zakryte usta i nos,
 3. Informacja o obowiązku dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe wchodzące do Żłobka znajduje się przed wejściem do Żłobka.
 4. Do pracy w Żłobku mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną, a o wszelkich niepokojących sygnałach pracownik powiadamia telefonicznie dyrektora żłobka.
 5. Pracownicy żłobka do szatni wchodzą pojedynczo, w celu zmiany odzieży i obuwia wierzchniego.
 6. Pracownicy starają się zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni żłobka, wynoszący min 1,5 m.
 7. Dyrektor we współpracy z Organem Prowadzącym zapewnia wszystkim pracownikom środki ochrony osobistej (płyn do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy nieprzemakalne z długimi rękawami), z których pracownik korzysta w miejscu pracy  w zakresie niezbędnym dla własnego poczucia bezpieczeństwa i ochrony dzieci.
 8. Maseczki jednorazowe zmienia się w razie potrzeby.
 9. Codziennie dokonuje się dezynfekcji przyłbicy.
 10. Pracownicy obsługi przeprowadzają codzienną dezynfekcję ciągów komunikacyjnych, sal pobytu dzieci, sypialni, pomieszczeń sanitarnych, kuchni, rozdzielni posiłków, pomieszczeń biurowych
 11. Przeprowadzane codzienne prace porządkowe odnotowują w Kartach Monitoringu
 12. W łazienkach umieszcza się tylko ręczniki jednorazowe i systematycznie uzupełnia pojemniki na  mydło antybakteryjne, płyn dezynfekcyjny i ręczniki jednorazowe.

§4

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni żłobka

 1. W żłobku prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, krzeseł, leżaków i łóżeczek, klawiatury, włączników, zabawek.
 2. Szczegółowe procedury i instrukcje opisane są w Księdze GHP (dekalog dobrej praktyki higienicznej) zatwierdzonej do stosowania w żłobku oraz w Instrukcji utrzymania porządku, czystości i higieny w Żłobku Nr 2 w czasie    epidemii COVID-19, która stanowi załącznik nr 2 do Procedury.
 3. Przeprowadzanie codziennych prac porządkowych i dezynfekcję monitoruje się poprzez odnotowanie wykonania danej czynności w:
 4. karcie dezynfekcji ciągów komunikacyjnych i klatek schodowych, załącznik nr 3
 5. sal zabaw, wypoczynku dzieci i pomieszczeń sanitarnych, załącznik nr 4
 6. pomieszczeń kuchni ogólnej, mlecznej i rozdzielni posiłków,  załącznik nr 5.
 7. W czasie dezynfekcji przestrzegać należy zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 8. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zaopatrzony jest w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
 9. Przy wejściu do Żłobka należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki, osoby wchodzące muszą mieć zakryte usta i nos,
 10. Informacja o obowiązku dezynfekcji rąk przez osoby dorosłe wchodzące do Żłobka znajduje się przed wejściem do Żłobka.
 11. Opiekunowie i pracownicy regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz myją rączki dzieciom, szczególnie po przyjściu do żłobka, przed jedzeniem, po powrocie z ogrodu czy po skorzystaniu z toalety.
 12. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.

§5

Organizacja żywienia dzieci

 1. Przy przygotowaniu posiłków dla dzieci obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.
 2. Posiłki będą wydawane przez kuchnię z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
 3. W miarę możliwości należy zachować odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej.
 4. W procesie utrzymania higieny należy stosować płyny dezynfekujące do rąk, do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 5. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
 6. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać.
 7. Posiłki powinny być spożywane w miejscach do tego wyznaczonych.
 8. Dostawcy produktów spożywczych korzystają z wejścia bocznego do budynku żłobka, gdzie znajduje się płyn do dezynfekcji rak wraz z instrukcją stosowania.
 9. Towar i faktury pozostawiane są w wyznaczonym miejscu bez kontaktu z pracownikiem żłobka.
 10. Wszelkie uzgodnienia ilości otrzymanych lub zamawianych produktów, składanie zamówień odbywa się telefonicznie lub mailowo.
 • §6

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika żłobka

 1. W żłobku wyznaczone zostało i wyposażone w środki ochrony (rękawiczki jednorazowe, fartuchy nieprzemakalne z długim rękawem, maseczki, przyłbice) i płyn dezynfekcyjny pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych.
 2. Pomieszczenie znajduje się na piętrze budynku żłobka, wejście do pomieszczenia opatrzone zostało napisem IZOLATKA.
 3. Codziennie sporządzana jest lista osób przebywających danego dnia w żłobku (pracownicy i dzieci).
 4. Każdy pracownik na swoim stanowisku pracy posiada informację o numerach telefonu do dyrektora jednostki, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM Kalisza.

Copyright © 2013. All Rights Reserved. Zaloguj