"Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku" Johann Wolfgang Goethe
Get Adobe Flash player

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2020

           Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy że żłobek będzie nieczynny w dniach od 11 kwietnia do 26 kwietnia 2020r.

 

Termin rekrutacji do żłobków

Rekrutacja dzieci do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz odbywa się z zachowaniem następujących terminów:

1) od dnia 1 czerwca od godz. 12.00 do dnia 15 czerwca do godz. 12.00 – rejestracja wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka w systemie elektronicznym oraz złożenie w wybranym żłobku dokumentów przez rodziców/opiekunów;

2) od dnia 16 czerwca do dnia 22 czerwca – weryfikacja wniosków przez dyrektorów żłobów, w tym terminie wszystkie zarejestrowane wnioski będą uczestniczyły w kwalifikacji na miejsca dostępne od 1 września;

3) do 24 czerwca – ogłoszenie wyników rekrutacji.

W okresie od dnia 25 czerwca do dnia 10 lipca rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjętych do żłobka na dany rok szkolny mają obowiązek podpisania umowy w żłobku. Brak zawarcia przedmiotowej umowy w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy osób przyjętych.

Możliwy jest nabór uzupełniający na wolne miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, który jest realizowany poza terminami określonymi w ust.1. Nabór uzupełniający nie odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Wnioski w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć bezpośrednio tylko do wybranego żłobka.

Informacja dotycząca opłaty za żłobek w czasie nieświadczenia usług przez placówkę

        Zgodnie z ustawą Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020r., „w przypadku zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobka, rodzicom lub opiekunom prawnym przysługuje zwrot wniesionej opłaty za dni, w których żłobek nie świadczył usług. Opłata ta zostanie odliczona od opłaty za pobyt dziecka w żłobku za kolejny miesiąc.”

Copyright © 2013. All Rights Reserved. Zaloguj